Vol 98 Nr 5 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • De relatie tussen het vooraf lezen van teksten en het beantwoorden van begripsvragen Twee experimenten onder 5-vwo-leerlingen

  P. Rooijackers, G. van Silfhout, U. Schuurs, H. van den Bergh

  In Nederland traint men vaak tekstbegrip met
  gebruikmaking van teksten met vragen: leerlingen bestuderen vooraf een tekst en beantwoorden vervolgens tekstafhankelijke vragen,
  waarbij de tekst raadpleegbaar blijft. Daarbij
  wordt doorgaans verondersteld dat wie een
  tekst vooraf intensief bestudeert, de vragen
  vaker correct beantwoordt.
  In deze studie is de relatie tussen initiële
  tekstbestudering en antwoordscore nader
  onderzocht, onder 5-vwo-leerlingen, bij twee
  zakelijke teksten, met begripsvragen, via twee
  experimenten. Experiment I onderzocht de
  mate waarin de beschikbaarheid van de tekst
  tijdens vraagbeantwoording de antwoordscore beïnvloedt, nadat deelnemers (N = 174)
  vooraf teksten intensief hadden bestudeerd.
  Experiment II onderzocht in hoeverre de intensiteit van vooraf-tekstbestudering de antwoordscore beïnvloedt, als deelnemers (N =
  398) bij de vragen de tekst kunnen raadplegen.
  Resultaten: in experiment I beantwoorden
  leerlingen die bij de vragen de tekst wél kunnen raadplegen, de vragen beduidend vaker
  correct dan leerlingen die deze niet kunnen
  raadplegen. In experiment II kan niet worden
  aangetoond dat leerlingen die de tekst vooraf
  intensief bestuderen, hoger scoren dan leerlingen die de tekst vooraf minder of niet-intensief bestudeerden. Het antwoordproces wordt
  kennelijk niet zozeer beïnvloed door intensiteit
  van vooraf lezen, als wel door herlezen tijdens
  het antwoordproces. [...]

 • Beroepseisen, energiebronnen en beroepstevredenheid van leraren Secundaire analyses van TALIS 2018 data van Nederland en Vlaanderen

  W.F. Admiraal

  Gezien het lerarentekort in Nederland en Vlaanderen is het niet alleen van belang om de in- en uitstroom van studenten van de lerarenopleidingen te vergroten, ook is het zaak de  beroepstevredenheid te verhogen van leraren die eenmaal hebben gekozen voor het leraarsberoep. Op basis van secundaire analyses van TALIS 2018-data van leraren primair en voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen zijn beroepseisen, energiebronnen die leraren tot hun beschikking hebben en hun beroepstevredenheid in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Job  Demands Resources model. Uit de regressie-analyses komt naar voren dat met name ervaren spanningen in het beroep en ervaren stress in lesgeven en klasmanagement een negatieve relatie vertonen met  beroepstevredenheid. Tevens blijkt dat maatschappelijke waardering van het leraarsberoep, een sociale motivatie voor het leraarsvak en een veilig leer- en werkklimaat in school positief samenhangen met beroepstevredenheid van leraren. De resultaten worden bediscussieerd in het licht van resultaten uit ander onderzoek en meer specifiek, onderzoek waarin ook gebruik is gemaakt van TALIS-data.

 • Dynamisch toetsen van onderzoeksvaardigheden op het terrein van Natuur en Techniek bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs

  E. Roeloefs, D. Wammes, W. Emons, M. Raijmakers

  In een heranalyse van data van een peilingsonderzoek in het najaar van 2015 is nagegaan wat
  de informatieve meerwaarde kan zijn van dynamisch toetsen ten opzichte van statisch toetsen, voor het vaststellen van onderzoeksvaardigheden uit het domein Natuur & Techniek bij leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Hiertoe zijn de data (n=203) gebruikt van één van de praktische opdrachten uit het peilingsonderzoek, de knikkerbaan. Bij de afname van de opdrachten is afhankelijk van de voortgang bij de deeltaken, lees-, proceshulp en inhoudelijke hulp verstrekt, volgens een vast protocol van ‘graduated prompts’. Analyses gericht op het vaststellen van de gemaakte progressie in
  experiment 2 na ondersteunde deelname aan experiment 1 brachten groepen met een verschillend leerpotentieel aan het licht. De grootste geconstateerde progressie maakten leerlingen die in experiment 1 ook na alle hulp niet tot een oplossing van een deelopdracht kwamen, maar daar wel zelfstandig in slaagden in experiment 2. Het relatieve aandeel van niet-oplossers in experiment 1 met deze progressie bedroeg 36 % bij variabelen instellen 42% bij herhaald meten en 56% bij conclusies trekken.
  [...]

 • Teaching complex grammar in Dutch EFL classrooms. A study on the effectiveness of deductive, inductive, implicit and incidental instruction

  M. Tammenga-Helmantel, S. Steringa, I. Bazhutkina, C. Suhre

  This study investigates the effectiveness of four types of grammar instruction and the extent to which students’ learning style affects the learning outcomes of these instruction types. Our focus is on a complex grammar structure, viz. English conditionals. A total of fourteen Dutch classes with senior secondary school students aged 15-17 and their ten teachers participated in the study. Teachers
  and their classes were randomly distributed among implicit, incidental, inductive and deductive treatment groups and a control group.
  A pretest-posttest design, including a grammaticality judgement test and a semi-free writing test, was used to study the effectiveness of the treatment groups for students with a learning style focused on either learning from active experimentation or from reflective observation. Results of a multilevel covariance analysis indicate that explicit-inductive instruction effectively raises students’ performance concerning complex grammatical sentences and it does so more effectively than incidental instruction but no more than other forms of grammar instruction. Post hoc comparisons reveal that these  outcomes hold for all students, irrespective of their learning style.