Vol 98 Nr 5 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • Teaching complex grammar in Dutch EFL classrooms. A study on the effectiveness of deductive, inductive, implicit and incidental instruction

  M Tammenga-Helmantel, S. Steringa, I. Bazhutkina, C. Suhre

  This study investigates the effectiveness of
  four types of grammar instruction and the extent to which students’ learning style affects
  the learning outcomes of these instruction
  types. Our focus is on a complex grammar
  structure, viz. English conditionals. A total of
  fourteen Dutch classes with senior secondary school students aged 15-17 and their ten
  teachers participated in the study. Teachers
  and their classes were randomly distributed
  among implicit, incidental, inductive and deductive treatment groups and a control group.
  A pretest-posttest design, including a grammaticality judgement test and a semi-free writing test, was used to study the effectiveness
  of the treatment groups for students with a
  learning style focused on either learning
  from active experimentation or from reflective
  observation. Results of a multilevel covariance analysis indicate that explicit-inductive
  instruction effectively raises students’ performance concerning complex grammatical
  sentences and it does so more effectively
  than incidental instruction but no more than
  other forms of grammar instruction. Post hoc
  comparisons reveal that these outcomes hold
  for all students, irrespective of their learning
  style.

 • Dynamisch toetsen van onderzoeksvaardigheden op het terrein van Natuur en Techniek bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs

  E. Roeloefs, D. Wammes, W. Emmons, M. Raijmakers

  In een heranalyse van data van een peilingsonderzoek in het najaar van 2015 is nagegaan wat
  de informatieve meerwaarde kan zijn van dynamisch toetsen ten opzichte van statisch toetsen, voor het vaststellen van onderzoeksvaardigheden uit het domein Natuur & Techniek bij
  leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs.
  Hiertoe zijn de data (n=203) gebruikt van één
  van de praktische opdrachten uit het peilingsonderzoek, de knikkerbaan. Bij de afname van
  de opdrachten is afhankelijk van de voortgang
  bij de deeltaken, lees-, proceshulp en inhoudelijke hulp verstrekt, volgens een vast protocol
  van ‘graduated prompts’. Analyses gericht op
  het vaststellen van de gemaakte progressie in
  experiment 2 na ondersteunde deelname aan
  experiment 1 brachten groepen met een verschillend leerpotentieel aan het licht. De grootste geconstateerde progressie maakten leerlingen die in experiment 1 ook na alle hulp niet tot
  een oplossing van een deelopdracht kwamen,
  maar daar wel zelfstandig in slaagden in experiment 2. Het relatieve aandeel van niet-oplossers
  in experiment 1 met deze progressie bedroeg
  36 % bij variabelen instellen 42% bij herhaald
  meten en 56% bij conclusies trekken.
  [...]

 • Beroepseisen, energiebronnen en beroepstevredenheid van leraren Secundaire analyses van TALIS 2018 data van Nederland en Vlaanderen

  W.F. Admiraal

  Gezien het lerarentekort in Nederland en
  Vlaanderen is het niet alleen van belang om de
  in- en uitstroom van studenten van de lerarenopleidingen te vergroten, ook is het zaak de
  beroepstevredenheid te verhogen van leraren
  die eenmaal hebben gekozen voor het leraarsberoep. Op basis van secundaire analyses
  van TALIS 2018-data van leraren primair en
  voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen zijn beroepseisen, energiebronnen die
  leraren tot hun beschikking hebben en hun
  beroepstevredenheid in kaart gebracht. Hierbij
  wordt gebruik gemaakt van het Job DemandsResources model. Uit de regressie-analyses
  komt naar voren dat met name ervaren spanningen in het beroep en ervaren stress in lesgeven en klasmanagement een negatieve relatie vertonen met beroepstevredenheid. Tevens
  blijkt dat maatschappelijke waardering van het
  leraarsberoep, een sociale motivatie voor het
  leraarsvak en een veilig leer- en werkklimaat in
  school positief samenhangen met beroepstevredenheid van leraren. De resultaten worden
  bediscussieerd in het licht van resultaten uit
  ander onderzoek en meer specifiek, onderzoek
  waarin ook gebruik is gemaakt van TALIS-data.

 • De relatie tussen het vooraf lezen van teksten en het beantwoorden van begripsvragen Twee experimenten onder 5-vwo-leerlingen

  P. Rooijackers, G. van Silfhout, U. Schuurs, H. van den Bergh

  In Nederland traint men vaak tekstbegrip met
  gebruikmaking van teksten met vragen: leerlingen bestuderen vooraf een tekst en beantwoorden vervolgens tekstafhankelijke vragen,
  waarbij de tekst raadpleegbaar blijft. Daarbij
  wordt doorgaans verondersteld dat wie een
  tekst vooraf intensief bestudeert, de vragen
  vaker correct beantwoordt.
  In deze studie is de relatie tussen initiële
  tekstbestudering en antwoordscore nader
  onderzocht, onder 5-vwo-leerlingen, bij twee
  zakelijke teksten, met begripsvragen, via twee
  experimenten. Experiment I onderzocht de
  mate waarin de beschikbaarheid van de tekst
  tijdens vraagbeantwoording de antwoordscore beïnvloedt, nadat deelnemers (N = 174)
  vooraf teksten intensief hadden bestudeerd.
  Experiment II onderzocht in hoeverre de intensiteit van vooraf-tekstbestudering de antwoordscore beïnvloedt, als deelnemers (N =
  398) bij de vragen de tekst kunnen raadplegen.
  Resultaten: in experiment I beantwoorden
  leerlingen die bij de vragen de tekst wél kunnen raadplegen, de vragen beduidend vaker
  correct dan leerlingen die deze niet kunnen
  raadplegen. In experiment II kan niet worden
  aangetoond dat leerlingen die de tekst vooraf
  intensief bestuderen, hoger scoren dan leerlingen die de tekst vooraf minder of niet-intensief bestudeerden. Het antwoordproces wordt
  kennelijk niet zozeer beïnvloed door intensiteit
  van vooraf lezen, als wel door herlezen tijdens
  het antwoordproces. [...]