Vol 98 Nr 4 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • In Memoriam: Prof. dr. Tjeerd Plom

  J. van den Akker

  -

 • Het Keuzedeel Voorbereiding HBO: een verbetering van de kwaliteit van studiekeuzeprocessen van mbo’ers?

  J. Slijper, E. S. Kunnen

  Dit artikel rapporteert een onderzoek naar
  de mogelijke bijdrage van het Keuzedeel
  Voorbereiding Hbo aan de kwaliteit van
  studiekeuzeprocessen bij laatstejaars mbostudenten uit het economische domein. Het
  overkoepelende doel van dit keuzedeel is
  het bevorderen van een soepele transitie van
  mbo naar hbo. Met identiteitsontwikkeling als
  theoretisch uitgangspunt is met een mixedmethods onderzoeksdesign onderzoek verricht naar de ontwikkeling van exploratie en
  commitment in het studiekeuzeproces. Er was
  op het mbo een meting voorafgaand en na het
  keuzedeel. Het kwalitatieve onderzoek heeft
  inzicht gegeven in de achterliggende beweegredenen in het studiekeuzeproces. Mbo’ers
  uit het economische domein blijken weinig
  te exploreren en niet tot sterke commitments
  komen, de zogenoemde diffusion status. De
  kwantitatieve data tonen een significant verschil in commitment voor en na het keuzedeel.
  De kwalitatieve data laten zien dat het keuzedeel enigszins heeft aangezet tot exploratie.
  Na het keuzedeel praten meer respondenten
  met anderen over de studiekeuze en er worden plannen gemaakt voor proefstuderen of
  opendagbezoek. Weinig mbo’ers benoemen
  het keuzedeel zelf als oriëntatiemogelijkheid.
  Dit kan te maken hebben met het verplichte
  karakter van het keuzedeel, met gevolgen
  voor de laag blijvende exploratie- en commitmentscores na het keuzedeel. Daarnaast
  blijken de lage exploratie-en commitmentscores kenmerkend voor deze economische mbostudenten.

 • Wat heeft de invoering van passend onderwijs in Nederland opgeleverd voor leerlingen?

  G. Ledoux

  De Wet passend onderwijs die in Nederland
  in 2014 in werking is getreden betreft een
  stelselverandering in het onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  In een breed opgezet evaluatieprogramma
  is tussen 2015 en 2020 onderzocht wat de
  impact van dit beleid is geweest voor leerlingen. Methoden die hiervoor zijn ingezet
  zijn secundaire analyses van stroom- en
  loopbaangegevens van leerlingen, surveys
  bij leraren en andere onderwijsprofessionals, en interviews met leerlingen en leraren.
  Het onderzoek laat zien dat passend onderwijs op leerlingenniveau nog niet tot veel
  verandering heeft geleid. Kort na de invoering daalde de instroom in het speciaal onderwijs, maar die daling heeft niet doorgezet
  en recent is weer sprake van een stijging. Het
  aantal thuiszitters stijgt eveneens, tegen de
  beleidsbedoelingen in. In het basisonderwijs
  hebben leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften lagere prestaties dan de overige
  leerlingen. Dit geldt meer voor begrijpend
  lezen dan voor rekenen. Er is nog geen sprake
  van een afname van dit verschil. Wel voelen
  de meeste leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich goed geholpen op hun
  school en sommige leerlingen rapporteren
  ook een positief effect op hun leerprestaties.
  Een verandering in de tijd is dat de aard van
  de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  verschuift, net als de zwaarte.

 • Meting van burgerschapscompetenties van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

  C. Holman, A.B. dijkstra, R. Daas

  In dit artikel staan de burgerschapscompetenties van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) centraal. Onder burgerschap
  worden de competenties verstaan die nodig
  zijn om, ondanks verschil, vreedzaam en constructief met anderen te kunnen samenleven.
  We beschrijven de constructie van een instrument voor meting van burgerschapscompetenties in het mbo en de resultaten daarvan.
  Het theoretisch raamwerk is ontleend aan een
  bestaand meetinstrument voor het funderend
  onderwijs. Het conceptuele kader beschrijft
  drie taken die representatief zijn voor burgerschap in het mbo: ‘democratisch handelen’,
  ‘maatschappelijk verantwoord handelen’ en
  ‘omgaan met maatschappelijke vraagstukken’.
  Het ontwikkelde instrument is afgenomen
  onder 2500 studenten op een brede doorsnede van mbo-instellingen. De psychometrische
  eigenschappen zijn goed. De verschillende
  componenten hangen samen, waarbij kennis
  een meer autonome plaats inneemt naast burgerschapsattituden en vaardigheid. Vrouwelijke studenten scoren grosso modo hoger dan
  mannen. De burgerschapscompetenties van
  studenten in uiteenlopende opleidingen lijken
  veel op elkaar. Het onderzoek laat zien dat
  meting van de burgerschapscompetenties van
  mbo-studenten mogelijk is, en stelt in staat de
  burgerschapscompetenties van groepen studenten met uiteenlopende achtergrondkenmerken en uit uiteenlopende opleidingen in
  kaart te brengen. Daarmee wordt het mogelijk
  groepen en instellingen te vergelijken en onderzoek te doen naar kenmerken van effectief
  burgerschapsonderwijs in het mbo.

 • Effectiveness of reasonable accommodations in students with ADHD: an experimental and intervention study

  D. Baeyens

  Students with ADHD are more likely to
  underperform and drop out of higher
  education. Reasonable accommodations are
  used to help them deal with this challenge.
  However, the evidence base for the
  effectiveness of reasonable accommodations
  is limited, even for the popular extended
  examination duration. Therefore, we
  examined the effect of a test-taking strategy
  training during extended examination
  duration. Compared to the standard time
  condition, the trained group (n=23) improved
  its time-using strategies more than the
  untrained group (n=23) and consequently
  performed slightly better on a simulation
  exam. Next, effectiveness of separate room
  test-taking was investigated. Performance on
  a simulation exam did not differ in a whole
  group versus a separate room test-taking
  condition for students with and without
  ADHD (twice n=15). Combined, these results
  tentatively indicate that the effectiveness of
  frequently used accommodations is limited
  but potentially can be increased if they are
  part of a more comprehensive support plan.