Vol 99 Nr 1 (2022)

Gepubliceerd: 2022-01-01

Artikel

 • Snel van start: vroege predictoren van cognitieve begaafdheid bij kleuters

  J. Lavrijsen, S. Sypré, K. Verschueren

  Tijdig een zicht krijgen op kleuters met sterke cognitieve vermogens, kan helpen om de
  behoeften van deze kinderen beter te beantwoorden. In dit artikel onderzochten we de
  vroege signalen van cognitieve begaafdheid.
  In een longitudinale studie bij 4.131 kinderen
  voorspelden we, op basis van informatie verzameld in de kleuterklas, wie in het derde leerjaar tot de top 10% zou behoren wat betreft
  cognitieve vaardigheden. Cognitief begaafde
  kinderen bleken vaak al in de kleuterklas over
  een ontwikkelingsvoorsprong (vastgesteld
  met gestandaardiseerde tests en/of een leerkrachtbeoordeling) te beschikken, waarbij
  vooral een voorsprong op het vlak van rekenen predictief was voor cognitieve begaafdheid. Cognitief begaafde kleuters vertoonden
  ook een meer onafhankelijke participatie aan
  het klasgebeuren en een toegewijde werkhouding. Daarnaast bekeken we welke van deze
  begaafde kinderen doorheen hun schoolloopbaan later problemen ondervonden. Ook
  deze problemen bleken zich al enigszins in de
  kleuterklas te manifesteren, met name in lage
  scores op de reken- en taaltoets, in conflicten
  met de leerkracht en in hyperactief-afleidbaar
  gedrag.

 • De voorspellende waarde van het initiële schooladvies, het toetsadvies en het definitieve schooladvies in het Nederlandse onderwijs

  P. Hebbink, M.J. Warrens, E. Fleur, M.A. Dijks, H. Korpershoek

  Bij de plaatsing in het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van
  twee componenten: een schooladvies en een
  advies gebaseerd op een eindtoets. De school
  geeft eerst een initieel schooladvies, vervolgens maakt de leerling een eindtoets. Het initiële schooladvies kan naar boven worden bijgesteld als het toetsadvies hoger uitvalt. Het
  definitieve schooladvies, dat leidend is bij de
  plaatsing in het voortgezet onderwijs, is daardoor altijd gelijk aan of hoger dan het initiële
  schooladvies. De huidige studie onderzoekt
  in welke mate het initiële schooladvies, in vergelijking met het definitieve schooladvies en
  het toetsadvies, de onderwijspositie van de
  leerling in de derde klas van het voortgezet
  onderwijs voorspelt. Hiervoor zijn drie recente
  cohorten met leerlinggegevens gebruikt. De
  voorspellende waarde is bestudeerd op populatieniveau en berekend voor de verschillende
  onderwijsniveaus. Voor alle onderwijsniveaus
  en cohorten geldt dat het initiële en definitieve
  schooladvies betere voorspellers zijn voor de
  onderwijspositie van de leerling in de derde
  klas dan het toetsadvies. Een mogelijke verklaring voor de hoge voorspellende waarde
  van het initiële en definitieve schooladvies is
  een zekere mate van pad-afhankelijkheid in
  het voortgezet onderwijs. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de voorspellende waarde van andere eindtoetsen is een aanbeveling.

 • Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm: Ervaringen van leraren met het geven van burgerschapsonderwijs op afstand tijdens de eerste COVID-19-lockdown

  H. Nieuwelink, R. Daas, J.Y. Teegelbeckers

  Er is nog weinig zicht op hoe burgerschapsonderwijs tijdens de COVID-19-lockdowns is
  verlopen. Onderzoek naar burgerschapsonderwijs en afstandsonderwijs biedt aanknopingspunten om burgerschapsonderwijs op
  afstand vorm te geven. Dit artikel heeft als
  doel meer inzicht te krijgen in de didactische
  aanpakken die leraren hierbij gebruiken, en de
  mogelijkheden en belemmeringen die volgens
  leraren bestaan bij burgerschapsonderwijs op
  afstand. Daartoe bevroegen wij aan de hand
  van een vragenlijst 173 leraren in het Nederlandse funderend onderwijs. De resultaten
  laten zien dat leraren kritisch zijn over het
  geven van burgerschapsonderwijs op afstand,
  in het bijzonder omdat het in een online omgeving moeilijk is interactie en discussie te
  organiseren. Leraren geven aan dat zij met
  afstandsonderwijs veel minder aandacht kunnen besteden aan de doelen die zij bij burgerschapsonderwijs belangrijk vinden en dat er
  veel minder aandacht besteed kan worden aan
  het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen van leerlingen. Ook veel didactische
  aanpakken die leraren gebruiken bij fysiek
  onderwijs werken in het afstandsonderwijs
  niet goed, omdat interacties tussen leerlingen
  online slecht waren vorm te geven. In de discussie geven we verschillende verklaringen
  voor de kritische perspectieven van leraren op
  de mogelijkheden van burgerschapsonderwijs
  op afstand.

 • De ontwikkeling van het creatief vermogen van vmboleerlingen

  H. Rommers, L.B. Visser, P. Ruit

  De kennismaatschappij verandert in hoog
  tempo. Om daar op in te spelen is de ontwikkeling van het creatief vermogen van belang.
  Voor de ontwikkeling van het creatief vermogen bij jongeren is een systematische aanpak
  vereist. Scholen vervullen daarin een belangrijke rol, maar missen vaak de expertise voor
  het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van creativiteitsinterventies. Dit artikel beschrijft een
  door de eerste auteur, samen met docenten,
  ontwikkelde interventie om het creatief vermogen te bevorderen. De huidige studie heeft
  ten doel om de effecten van de interventie bewust inzetten van creatieve competenties op
  het creatief vermogen van vmbo-leerlingen, te
  onderzoeken. Een quasi-experimenteel onderzoek met 53 eerstejaars vmbo-leerlingen werd
  uitgevoerd. De experimentele groep (n = 23)
  werd een interventie (100 uur) aangeboden in
  de reguliere- en buitenschoolse technieklessen. De interventielessen werden gedurende
  acht weken aangeboden en bestonden uit één
  generieke- en vijf technologische leerlijnen,
  welke werden beschreven in een lesmethode.
  Aan de controlegroep werd geen interventie
  aangeboden. De vragenlijst creatief vermogen
  werd gebruikt om creatieve competenties vast
  te stellen. We concluderen dat de interventie
  een significant effect had op de competenties
  vindingrijk en interactie met anderen. [...]