De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs

Auteurs

  • M. Dekker
  • L. Gaikhorst
  • B. Schreurs

Samenvatting

In Nederland is sprake van een
steeds toenemend lerarentekort in het
basisonderwijs. Deze tekorten worden deels
toegeschreven aan het vroegtijdig verlaten
van beginnende leraren. Op basis van 37
studies biedt deze literatuurreview een inzicht
in factoren die specifiek een rol spelen bij de
uitval van beginnende leraren in het primair
onderwijs. Daarbij zijn factoren op leraar-,
schoolorganisatie- en interventieniveau
onderscheiden. De resultaten laten zien dat
zowel factoren op leraarniveau (waaronder
self-efficacy en een gevoel van betrokkenheid),
als op het niveau van de schoolorganisatie
(waaronder een ondersteuningscultuur in
de school) van invloed zijn op de uitval
van starters. Daarnaast spelen specifieke
interventies een rol, zoals ondersteuning door
een mentor. Deze studie laat tegelijkertijd zien
dat de uitval wordt veroorzaakt door een
complex samenspel van deze factoren, en
inzet op een enkele afzonderlijke factor niet
voldoende lijkt om de uitval te voorkomen. Op
basis van de bevindingen worden concrete
aanbevelingen voor de praktijk en suggesties
voor vervolgonderzoek geformuleerd.
Schoolleiders, leraren, beleidsmakers en
onderzoekers kunnen de uitkomsten van
deze studie gebruiken om bij te dragen aan
de vermindering van de uitval van starters,
wat met het oog op de lerarentekorten in deze
sector van groot belang is.

Downloads

Gepubliceerd

2023-02-10

Citeerhulp

Dekker, M., Gaikhorst, L., & Schreurs, B. (2023). De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs. Pedagogische Studiën, 98(2). Geraadpleegd van https://pedagogischestudien.nl/article/view/13700

Nummer

Sectie

Artikel