Vol 98 Nr 2 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs

  M. Dekker, L. Gaikhorst, B. Schreurs

  In Nederland is sprake van een
  steeds toenemend lerarentekort in het
  basisonderwijs. Deze tekorten worden deels
  toegeschreven aan het vroegtijdig verlaten
  van beginnende leraren. Op basis van 37
  studies biedt deze literatuurreview een inzicht
  in factoren die specifiek een rol spelen bij de
  uitval van beginnende leraren in het primair
  onderwijs. Daarbij zijn factoren op leraar-,
  schoolorganisatie- en interventieniveau
  onderscheiden. De resultaten laten zien dat
  zowel factoren op leraarniveau (waaronder
  self-efficacy en een gevoel van betrokkenheid),
  als op het niveau van de schoolorganisatie
  (waaronder een ondersteuningscultuur in
  de school) van invloed zijn op de uitval
  van starters. Daarnaast spelen specifieke
  interventies een rol, zoals ondersteuning door
  een mentor. Deze studie laat tegelijkertijd zien
  dat de uitval wordt veroorzaakt door een
  complex samenspel van deze factoren, en
  inzet op een enkele afzonderlijke factor niet
  voldoende lijkt om de uitval te voorkomen. Op
  basis van de bevindingen worden concrete
  aanbevelingen voor de praktijk en suggesties
  voor vervolgonderzoek geformuleerd.
  Schoolleiders, leraren, beleidsmakers en
  onderzoekers kunnen de uitkomsten van
  deze studie gebruiken om bij te dragen aan
  de vermindering van de uitval van starters,
  wat met het oog op de lerarentekorten in deze
  sector van groot belang is.

 • Samenhang tussen kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek: Een empirische verkenning

  S.E.A Groothuijsen, L.H. Bronkhorst, G.T. Prins, W. Kuiper

  De samenhang tussen kwaliteit en impact
  krijgt weinig aandacht in discussies over
  praktijkgericht onderwijsonderzoek. Een
  nadere verkenning van die samenhang is
  wenselijk, aangezien het denkbaar is dat
  samenhang in welke hoedanigheid dan ook
  gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de
  uitvoering, waardering en financiering van
  praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het
  doel van dit onderzoek is de samenhang
  tussen kwaliteit en impact van praktijkgericht
  onderwijsonderzoek te verkennen en beter
  te begrijpen. Gevoed door mogelijke vormen
  van samenhang tussen kwaliteit en impact,
  zoals beschreven in de literatuur, zijn zes
  experts op het gebied van praktijkgericht
  onderwijsonderzoek gevraagd naar hun
  kijk op mogelijke vormen van samenhang.
  De resultaten laten zien dat perspectieven
  op samenhang tussen kwaliteit en impact
  verschillen op drie aspecten: (1) de invullingen
  van kwaliteit en impact, (2) de volgordelijkheid
  van kwaliteit en impact en (3) de werkelijkheid,
  aannemelijkheid en wenselijkheid van vormen
  van samenhang tussen kwaliteit en impact.
  Dit onderzoek biedt empirische input voor
  meer genuanceerde en scherpere discussies
  over de samenhang tussen kwaliteit en impact
  van praktijkgericht onderwijsonderzoek en de
  mogelijke consequenties ervan.

 • Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model

  P. Swennenhuis, S. Moresi, M. Duinkerks, J. Bovens, D. Quadakkers, M. Snoeren

  Dit artikel beschrijft een onderzoek naar
  werkzame elementen in de samenwerking
  binnen innovatieve leeromgevingen, professionele werkplaatsen (PW) genoemd. In PW
  werken onderwijs en beroepspraktijk samen
  aan complexe vraagstukken waarbij de ontwikkeling van betrokkenen en de innovatie
  van de beroepspraktijk centraal staan. Op
  basis van literatuuronderzoek, verkennende
  interviews met 11 sleutelfiguren en een meervoudige casestudie waarin vanuit 4 cases 75
  betrokkenen participeerden, is het model Lerend en Onderzoekend Samenwerken in PW
  ontwikkeld. Het model omvat zes elementen
  en laat zien dat het lerend en onderzoekend
  samenwerken centraal staat in een PW en zich
  ontwikkelt binnen een grensoverstijgende en
  ontwikkelingsgerichte cultuur. Betrokkenen in
  een PW leren gezamenlijk doordat ze samenwerken in de dienstverlening en hierbij waarde
  hechten aan het delen van verschillende perspectieven. Door facilitering van mensen en
  middelen en door de samenwerking vorm te
  geven vanuit een gezamenlijke visie, kunnen
  betrokkenen elkaar leren kennen en afstemmen op welke manier zij samen kunnen bijdragen aan de innovatie van de beroepspraktijk. Hiervoor zijn zowel het opbouwen van
  relaties als het expliciteren en verdelen van
  taken en verantwoordelijkheden essentieel.
  Het model, dat een systemisch perspectief
  kent, biedt uitgangspunten en handvatten om
  de samenwerking binnen een PW te evalueren
  en te versterken.

 • Naar een beter begrip van de intra-klasse correlatie: Een reactie op de discussiebijdrage “Schoolverschillen en schooleffecten in het voorgezet onderwijs”

  A.C. Timmermans

  In de discussiebijdrage “Schoolverschillen
  en schooleffecten in het voorgezet
  onderwijs” (Lek, Feskens, & Scheerens,
  2020) wordt gewezen op enkele voorbeelden
  waarin onderzoekers of beleidsmakers
  blijk hebben gegeven nog onvoldoende
  grip te hebben op gepresenteerde intraklasse correlaties. In deze reactie beschrijf
  ik de noodzaak om een veel explicieter
  onderscheid te maken tussen de intra-klasse
  correlatie als een generieke maat voor de
  mate van afhankelijkheid van hiërarchisch
  gestructureerde data en het onderliggende
  statistische meerniveau-model en benoem
  ik een aantal misinterpretaties van de intraklasse correlatie uit de discussiebijdrage. Ik
  ga in op drie thema’s, namelijk: 1) De intraklasse correlatie is een generieke parameter
  die gebruikt kan worden voor het beschrijven
  van variantiecomponenten uit verschillende
  statistische meerniveau-modellen voor
  hiërarchisch gestructureerde data. 2) Een
  intra-klasse correlatie als verhouding tussen
  variantiecomponenten kan niet rekening
  houden met eventuele correctiefactoren zoals
  initiële prestaties, andere kenmerken van
  leerlingen of schoolsystemen; dat kan alleen
  in het onderliggende meerniveau-model. 3) De
  intra-klasse correlatie is geen geschikte maat
  om de grootte van verschillen in prestaties
  tussen scholen tussen verschillende landen
  te vergelijken. Ten slotte roep ik auteurs van
  onderzoeksverslagen op om veel explicieter te
  zijn dan tot nu toe gebruikelijk in de specificatie
  van het onderliggende meerniveau-model.
  [...]