Vol 98 Nr 1 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • Theorie en praktijk van historisch literatuuronderwijs: een vignettenonderzoek

  R. van Keulen

  Dit artikel is onderdeel van een onderzoek
  dat zich richt op het ontwerpen van een
  gamificationdidactiek voor historisch
  literatuuronderwijs in de bovenbouw van
  het vwo. Het gaat in op de vraag in
  hoeverre het belangrijkste inhoudelijkdidactische ontwerpprincipe dat op basis
  van een theoretische studie is geformuleerd,
  aansluit bij de praktijk. Dit ontwerpprincipe
  houdt in dat een didactiek voor historisch
  literatuuronderwijs vier benaderingen
  moet combineren: een historische, tekstgerichte, contextgerichte en een lezersgerichte benadering. Om na te gaan in
  hoeverre dit ontwerpprincipe aansluit bij
  de gangbare praktijk van docenten, is een
  vignettenonderzoek uitgevoerd onder negen
  docenten Nederlands die lesgeven in de
  bovenbouw van het vwo. In dit onderzoek
  zijn les- en toetssituaties voorgelegd die de
  verschillende benaderingen representeren. De
  docenten beoordeelden de voorgelegde lesen toetssituaties op de mate waarin zij deze
  herkennen en zelf toepassen in hun lespraktijk.
  De resultaten laten zien dat de docenten alle
  vier de benaderingen herkennen en toepassen.
  Dit betekent dat het ontwerpprincipe uit de
  theoretische studie, namelijk dat een didactiek
  voor historisch literatuuronderwijs vier
  benaderingen moet combineren, aansluit bij
  gangbare praktijken en dat het verantwoord
  is om het geformuleerde basisprincipe te
  operationaliseren in het ontwerp. [...]

 • Een mini-interventie: het effect van een animatievideo van drie minuten op de integratie van broninformatie in syntheseteksten

  L. van Ockenburg, D. van Weijen, G. C. W. Rijlaarsdam

  In het voortgezet onderwijs is instructie in
  synthesetaken relatief schaars. Het ligt voor
  de hand dat leerlingen daardoor geen goed
  ontwikkelde taakdefinitie bezitten wanneer
  zij voor het eerst een synthesetaak uitvoeren, terwijl de kwaliteit van de taakdefinitie de
  kwaliteit van de uiteindelijke syntheseteksten
  beïnvloedt. Daarom onderzochten we of het
  mogelijk is om met een mini-interventie, een
  geanimeerde video van drie minuten, een
  taakdefinitie te ontwikkelen die de integratie
  van broninformatie in syntheseteksten bevordert. Het onderzoek vond plaats in vier
  3-vwo-klassen (N = 98), in een experimenteel
  ontwerp met aselecte toewijzing aan een van
  de twee condities: met en zonder het bekijken
  van de video voorafgaand aan de synthesetaak. In de uiteindelijke schrijfproducten telden we het aantal schakels tussen informatie
  uit verschillende bronnen en/of eigen tekst.
  We verzamelden ook holistische oordelen
  met aandacht voor integratie over de tekstkwaliteit. De resultaten wijzen erop dat leerlingen uit de experimentele conditie beter geïntegreerde syntheseteksten schreven. Hun
  teksten bevatten namelijk meer schakels dan
  de syntheseteksten uit de controleconditie.
  Bovendien werden hun teksten bij een holistische beoordeling hoger gewaardeerd. Het lijkt
  er dus op dat deze mini-interventie tot beter
  geïntegreerde syntheseteksten kan leiden, die
  wijzen op een beter ontwikkelde taakdefinitie.

 • Hoe meet je bewuste taalvaardigheid? Grammaticaal redeneren in de vakken Nederlands, Engels en Duits

  G.P.M. Leenders, H.C.J. de Graaff, J. M. van Koppen

  Het talenonderwijs op middelbare scholen
  in Nederland is weinig gericht op inzicht in
  taal en taalgebruik (bewuste taalvaardigheid). Leer- en toetsactiviteiten focussen
  zich voornamelijk op ‘het goede antwoord’
  en niet op de redenering die daaraan vooraf
  gaat. In deze studie exploreerden we in hoeverre negen vwo 4-leerlingen (15-16 jaar) in
  hun redeneren impliciete dan wel expliciete
  kennis benutten. Hierbij werden grammaticaliteitsbeoordelingen en ontleedopgaven bij het
  Nederlands, het Engels en het Duits ingezet.
  Leerlingen kregen een 30 minuten durende
  schriftelijke taak, waarna ze mondeling per
  opgave uitlegden hoe ze tot hun antwoord
  waren gekomen (stimulated recall). Uit de verbatim uitgewerkte sessies werden tekstfragmenten geselecteerd waarmee het type en de
  herkomst van de gebruikte kennis met behulp
  van een codeerschema vastgesteld kon worden. Uit die analyse bleek dat de leerlingen
  bij de grammaticaliteitsbeoordelingen voornamelijk impliciete kennis gebruikten (o.a.
  taalgevoel), terwijl ze bij de ontleedopgaven,
  ongeacht de doeltaal, voornamelijk expliciete
  kennis inzetten (d.w.z. aangeleerde kennis en/
  of ezelsbruggetjes). Bij de Engelse en Duitse
  opgaven werd kennis vanuit het Nederlands
  benut, terwijl dat andersom niet het geval was.
  In vervolg op deze studie zullen grammaticaliteitsbeoordelingen ingezet worden ter evaluatie van taaloverstijgende lessenseries bij de
  vakken Nederlands, Engels en Duits.

 • Samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands Een bespreking van onderzoek naar effecten en didactiek van samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs

  M. Vis, A. van Gelderen, K. de Glopper, J. F. van Kruiningen

  Lezen en schrijven worden binnen het
  standaardtaalonderwijs verkaveld aangeboden. Vanuit functioneel, cognitief en
  sociocognitief perspectief bezien staan de
  vaardigheden echter niet los van elkaar. Daarom is het aannemelijk dat samenhangend
  onderwijs in lezen en schrijven beide vaardigheden ten goede komt. Dit artikel presenteert
  een onderbouwde definitie van samenhangend lees- en schrijfonderwijs en bespreekt
  het empirische onderzoek naar de effecten
  van samenhangend lees- en schrijfonderwijs.
  Samenhangend lees- en schrijfonderwijs (i)
  bevat een gebalanceerde instructie die in gelijke mate op beide vaardigheden is gericht
  met als doel het verbeteren van beide vaardigheden, (ii) stelt verbindende elementen
  van functionele, cognitieve of sociocognitieve
  aard aan de orde en (iii) maakt de samenhang
  tussen lezen en schrijven voor leerlingen expliciet door deze te benoemen of door het onderwijs te richten op een van de verbindende
  elementen. Een systematische zoektocht naar
  literatuur over effectief samenhangend leesen schrijfonderwijs leverde slechts enkele
  studies op. In onze literatuurreview concluderen we dat deze studies methodologisch
  dermate verschillen dat we geen algemene
  conclusies kunnen trekken over effectiviteit.
  We identificeren in onze analyse wel drie
  mogelijk effectieve elementen, namelijk inzet
  van: overeenkomstige strategieën, kennis
  van tekstkenmerken en kennis van retorische
  overeenkomsten tussen lezen en schrijven.

 • Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

  J. Steenbakkers, N. Stukker, K. de Glopper

  Docenten Nederlands bieden modules ‘correct formuleren’ aan om leerlingen formuleerfouten te leren verbeteren. Dit artikel
  beantwoordt drie onderzoeksvragen over dit
  formuleeronderwijs: Welke formuleerfouten
  staan op het programma in klas 3 en 4 havo/
  vwo? In welke mate representeert deze lesstof de soorten fouten die leerlingen maken
  in eigen teksten? In welke mate komen de
  schoolboeknormen overeen met die van taalwetenschappelijke literatuur en taaladviesboeken? Op basis van een analyse van de
  gangbare lespraktijk zijn vijf formuleerfouten
  geselecteerd. Deze fouten zijn vervolgens geïdentificeerd in 200 leerlingteksten met behulp
  van een analysemodel dat twee normen bevat:
  één gereconstrueerd uit de schoolboeken en
  één gereconstrueerd uit taalwetenschappelijke literatuur en taaladviesboeken. De analyseresultaten laten zien dat de aangeboden
  lesstof maar beperkt overeenkomt met de fouten die leerlingen zelf maken; daarnaast zijn er
  grote frequentieverschillen tussen de onderzochte fouten. Schoolboeknormen verschillen
  van de normen uit de taalwetenschappelijke
  literatuur en taaladviesboeken; de toepassing van schoolboeknormen levert aanzienlijk
  meer foutidentificaties op. Onze conclusie is
  dat het onderwijs in correct formuleren moet
  worden bijgesteld. De normen voor formuleerfouten kunnen sterker worden gefundeerd in
  de taalwetenschappelijke normatieve onderzoeksliteratuur en de lesstof kan zorgvuldiger
  worden afgestemd op fouten die leerlingen
  maken, zodat de aansluiting tussen formuleeronderwijs en formuleerproblemen van leerlingen wordt vergroot.

 • Leraren doen onderzoek naar het schoolvak Nederlands – Inleiding op het themanummer

  T. Janssen, G. Rijlaarsdam, M. Braaksma

  -