Vol 98 Nr 3 (2021)

Gepubliceerd: 2021-01-01

Artikel

 • Burgerschapsvorming in historisch perspectief

  P. Verstraete, S. van Ruyskensvelde, I. van der Bij, J. Exalto

  In onderwijskundige en pedagogische teksten
  valt aan het woord ‘burgerschapsvorming’ niet
  langer te ontkomen. Zowel op nationaal als
  supranationaal niveau staat het begrip hoog
  op de agenda; de politieke agenda. Niet alleen
  politici, beleidsverantwoordelijken en wetenschappers hebben het over ‘burgerschapsvorming’. Ook directeurs, leerkrachten en
  leerlingen hebben inmiddels kennis kunnen/
  moeten nemen van burgerschapsvorming.
  Hoewel het begrip ‘burgerschapsvorming’
  van relatief recente aard is, gaan de hieraan
  gekoppelde onderwijskundige en pedagogische praktijken ver terug in de tijd. De link tussen onderwijs en burgerschap gaat inderdaad
  op zijn minst terug tot de Grieks-Romeinse
  Oudheid. In zijn huidige vorm vertoont burgerschapsvorming het meeste gelijkenissen met
  de pedagogische praktijken en gedachten die
  de Verlichting voortbracht. In de nasleep van
  het ontstaan van de Europese natiestaten
  werd in toenemende mate het belang onderstreept dat de school had voor het produceren
  van actieve, productieve, intelligente en zedelijk gevormde burgers; mensen die zich niet
  alleen wisten te identificeren met een bepaald
  land, maar zich ook op vrijwillige basis wensten in te zetten om een actieve bijdrage te
  leveren aan het welzijn, het voortbestaan en
  de rijkdom ervan. 

 • Burgerschapsvorming in meervoud. Democratische vorming op de scholen van Teachers College New York (1917-1947)

  P.D. van Rees

  In deze bijdrage worden aan de hand van drie
  scholen in New York tijdens het Interbellum
  verschillende perspectieven op en praktijken
  van democratische vorming uiteengezet. De
  drie scholen waren verbonden aan Teachers
  College waar verschillende groepen onderwijswetenschappers en –filosofen invloedrijke theorieën formuleerden. Aan de hand
  van archiefmateriaal en historische publicaties wordt nagegaan hoe wetenschappelijke
  inzichten werden omgezet in verschillende
  varianten van democratische burgerschapsvorming.
  Op Lincoln werden inzichten van het childdevelopment kamp gecombineerd met een
  society-centered curriculum. Dit leidde tot
  een praktijk van democratische vorming rond
  maatschappelijk relevante thema’s en zelfbestuur, gericht op het ontwikkelen van een
  uitgesproken maatschappij- en zelfkritische
  houding. Op Horace Mann for Boys werden
  inzichten van de humanisten en de social
  efficiency beweging in praktijk gebracht.
  Democratisch burgerschap was gebaseerd
  op erkenning van de reële verschillen tussen
  mensen en het ontwikkelen van persoonlijke
  deugden als discipline, eerbied en doorzettingsvermogen. Onderwijs op Horace Mann
  for Girls overlapte met het child-development
  kamp door een constante gerichtheid op
  de sociale ontwikkeling van de leerlingen.
  Zeggenschap over eigen activiteiten werd gecombineerd met een nadruk op zelfbeheersing
  en maatschappelijke verantwoordelijkheid
  voor minderbedeelden. Deze resultaten geven
  aanleiding tot reflectie op het huidige debat
  over burgerschapsvorming in Nederland.

 • Sociologen in zakformaat? Burgerschapsvorming en het schoolvak maatschappijleer in Nederland (1945-2020)

  W. de Jong

  Deze bijdrage analyseert de ontwikkeling van
  de vakinhoudelijke, pedagogische en politieke
  strijd rondom het burgerschapsonderwijs
  in Nederland. De nieuwe pleidooien voor
  burgerschapsonderwijs zouden bijna doen
  vergeten dat er binnen het onderwijs al lange
  tijd aandacht is voor burgerschapsvorming.
  Daarbij concentreren we ons op een belangrijke
  voorganger van het burgerschapsonderwijs,
  namelijk het vak “maatschappijleer” in de
  naoorlogse periode. Bij de analyse van het
  vak maatschappijleer kijken we niet alleen
  naar discussies binnen het vakgebied,
  maar ook naar de achterliggende politieke
  en parlementaire debatten. De bronnen
  die we voor dit artikel gebruikten, bestaan
  onder andere uit leerplannen, gepubliceerde
  interviews met betrokkenen, secundaire
  literatuur, gedrukte media en de neerslag van
  parlementaire debatten. Aan de hand van dit
  bronnenmateriaal laten we zien wat de inzet
  was van de politiek-pedagogische strijd die
  woedde rond het vak “maatschapijleer”.
  De jaren zestig van de twintigste eeuw
  waren daarin een scharnierpunt. Toen werd
  de gedachte van een op kennis van de
  staatsinstellingen gericht vak vervangen
  door die van een veel bredere sociologische
  en staatkundige introductie in het schoolvak
  ‘maatschappijleer’

 • Burgers in de maak? Burgerschapsvorming op school anders bekeken.

  M. Joris

  Deze bijdrage vertrekt van twee verschillende
  benaderingen die de historiek van beleid rond
  burgerschapsvorming (BV) in het onderwijs in
  Europa schetsen. Deze benaderingen stellen
  de veranderlijkheid en daaruit volgende inzetbaarheid van BV op school, of net het trage en
  stugge karakter van schoolse burgerschapseducatie als antwoord op maatschappelijke
  kwesties voorop. In het artikel plaatsen we
  zulke ‘externe’ benaderingen van BV vanuit
  maatschappelijke verwachtingen naast een
  derde, schoolpedagogisch perspectief dat de
  relatie tussen school, burgerschap en democratie van de school uit bekijkt en beschrijft.
  Vanuit dit ‘binnen’ perspectief poneren we het
  idee dat vorming voor democratisch burgerschap op school beter vorm kan krijgen op
  niveau van beleid, onderzoek, curriculum
  en klaspraktijk, wanneer alle elementen van
  democratie, burgerschap, vorming én de
  school zelf serieus genomen worden.

 • Discussiebijdrage: Kohnstamm, Foucault en het burgerschapsoffensief in de onderwijspolitiek en onderwijswetenschap

  P.D. van Rees

  Het wetsvoorstel “Verduidelijking van de
  burgerschapsopdracht aan scholen” biedt
  strakkere kaders voor burgerschapsvorming
  vanuit de wens om de opdracht ‘denkbaar,
  zichtbaar en uitvoerbaar’ te maken. Er is
  rond burgerschapsvorming sprake van een
  opvallende eensgezindheid onder politici,
  onderwijswetenschappers en onderwijspraktijk. Deze discussiebijdrage benadert die
  eensgezindheid kritisch met een bespreking
  van het wetsvoorstel van minister Slob en
  het artikel “Sturing van burgerschapsvorming
  door de overheid?” van Dijkstra, Ten Dam en
  Waslander. In het artikel uit 2018 beroepen
  ze zich op het werk van Philip Kohnstamm
  en Michel Foucault. Naar mijn mening zijn
  beide auteurs inderdaad relevant voor het
  huidige debat, maar dan precies vanwege
  hun kritische potentieel ten aanzien van
  burgerschapsvorming en de verhouding
  tussen wetenschap en beleid rond democratie
  en onderwijs. Een kritische bespreking
  vanuit opvattingen van Kohnstamm en
  Foucault laat de huidige politieke en
  onderwijswetenschappelijke benadering van
  burgerschapsvorming zien als een project
  met te veel nadruk op staatsburgerschap en
  te weinig op democratische vorming. Deze
  perspectieven wijzen er bovendien op dat de
  functie van de onderwijswetenschappen te
  eenzijdig wordt gezien als dienstbaar aan de
  staat. Als alternatief wordt het perspectief van
  William Kilpatrick geschetst, dat meer in lijn is
  met de inzichten van Kohnstamm en Foucault.