Vol 99 Nr 3 (2022)

Gepubliceerd: 2022-01-01

Artikel

 • De gevolgen van COVID-19 voor het basisen voortgezet onderwijs

  E. Denessen, F.P. Geijsel

  Het jaar 2020 staat in de wereldgeschiedenis
  te boek als jaar waarin de coronapandemie
  uitbrak. Er was een ongekende directe bedreiging van de volksgezondheid en de enorme
  druk op de gezondheidszorg. Daarbij hebben
  scholen wereldwijd de deuren van het gebouw
  moesten sluiten.

 • Niet-cognitieve vaardigheden tijdens COVID-19: Een onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs

  M. Monfrance, T. Schills, C. Haelermans

  In deze studie onderzoeken we of er tijdens
  de COVID-19-pandemie, en de hieruit voortkomende schoolsluitingen en onderwijs op
  afstand, een verandering heeft plaatsgevonden in de niet-cognitieve vaardigheden van
  leerlingen in het voortgezet onderwijs en of dit
  verschilt tussen de aangeboden onderwijstypen in Nederland. Hiervoor maken we gebruik
  van data van de OnderwijsMonitor Limburg,
  en vergelijken we metingen in 2018 en maart
  2020 (beide pre-COVID) met metingen direct
  ná de eerste schoolsluiting (juni/juli 2020) en
  aan de start van het nieuwe schooljaar (september 2020). Met deze studie leveren we
  een bijdrage aan de schaarse literatuur over
  de relatie tussen de COVID-19-pandemie en
  niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen.
  In de regressieanalyses met fixed-effects op
  schoolniveau, zien we voor vmbo-leerlingen
  (N=3025) weinig verschillen. De enige verschillen zijn een lagere gerapporteerde prestatiegerichtheid en vindingrijkheid en hoger
  doorzettingsvermogen tijdens de pandemie.
  Voor havo/vwo-leerlingen (N=4027) zien we direct na de eerste schoolsluiting, waarin men
  dacht dat het ergste achter de rug was, een
  opleving in de meeste niet-cognitieve vaardigheden. Enkele maanden later, toen duidelijker
  werd dat het nog wel even zou duren, bleek
  het beeld beduidend negatiever. Havo/vwoleerlingen rapporteren dan lager op schoolmotivatie, schoolhouding, schoolvertrouwen
  en sociale relaties met klasgenoten en leraren.

 • Afstandsonderwijs tijdens de Covid-19 pandemie en school-gerelateerd welbevinden van basisschoolleerlingen

  L. Gaikhorst, M. Karssen, M. Tiekstra, M. Looijen, M. Volman

  Het welbevinden van leerlingen op school is
  van invloed op hun motivatie voor leren en
  hun leeruitkomsten. Een van de uitdagingen
  voor leerkrachten tijdens de schoolsluiting in
  verband met de Covid-19 pandemie betrof dan
  ook het aan school gerelateerde welbevinden
  van leerlingen. Dit mixed methods onderzoek
  beschrijft hoe leerkrachten in Amsterdam,
  Zaandam en Almere vorm gaven aan het onderwijs tijdens de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 en analyseert de samenhang
  met het school-gerelateerd welbevinden. Het
  ging hierbij specifiek om het welbevinden van
  leerlingen in de relatie met medeleerlingen en
  hun leerkracht. 534 leerlingen vulden een vragenlijst in over hun school-gerelateerd welbevinden, en 52 leerkrachten zijn geïnterviewd.
  Gemiddeld was er geen verschil in welbevinden van leerlingen op school voor en na de
  schoolsluiting. Uit de interviews bleek dat afstandsonderwijs op uiteenlopende manieren
  werd georganiseerd. Multilevel analyse liet
  zien dat deze verschillen in aanpak samenhingen met het school-gerelateerd welbevinden
  van leerlingen. Het organiseren van contact,
  de mate waarin leerlingen bereikt werden en
  de aard van de aangeboden stof (herhaling en/
  of nieuwe stof) bleken samen te hangen met
  dit welbevinden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen scholen ondersteunen in het
  opzetten van afstandsonderwijs

 • Schoolsucces als de scholen dicht zijn? Een onderzoek naar de rol van ondersteuning door leerkrachten en ouders tijdens de coronapandemie

  K. Stroet, H.M. Endedijk, M. van der Liende, T.H.S. Eysink, H. Gijlers, D. Jolles

  In dit vragenlijst-onderzoek onderzochten we
  het ervaren schoolsucces van leerlingen in
  de bovenbouw van het basisonderwijs (N =
  667) en hoe dat samenhing met de ondersteuning die ze ontvingen van leraren en ouders
  tijdens de scholensluiting in het voorjaar van
  2020. Ook vroegen we een deel van de ouders
  (N = 174) hoe zij de relatie met leerkrachten
  hebben ervaren tijdens het afstandsonderwijs.
  Ervaren schoolsucces vatten we op als de motivatie, zelfregulatie en ervaren schoolprestaties (“hoeveel heb ik geleerd?”). De resultaten
  van het onderzoek laten zien dat leerkrachtondersteuning samenhing met motivatie en
  zelfregulatie. Ouderbegeleiding hing samen
  met alle drie de indicatoren van schoolsucces.
  Leerkracht-ouderrelatie, ten slotte, hing alleen
  samen met motivatie. Het is opvallend dat
  leerlingen over het algemeen aangaven evenveel te hebben geleerd als in de normale situatie, terwijl eerder onderzoek naar de effecten
  van de scholensluiting op toetsresultaten een
  gemiddeld leerverlies liet zien. Ten slotte rapporteerden oudere leerlingen (groep 7 en 8)
  lagere prestaties evenals een lager niveau
  van motivatie dan de jongere groep leerlingen (groep 6). We bespreken implicaties van
  onze uitkomsten voor het afstandsonderwijs
  zelf, maar ook voor de periode daarna. [...]

 • Leren op afstand of afstand tot leren? Ervaringen van basisschoolleerkrachten bij het vormgeven van leesonderwijs tijdens de eerste schoolsluiting

  L.C.A. Claessens, M.M.H. Schaars, B.L. de Kok, L.H. Bronkhorst

  In het basisonderwijs speelt de leerkracht
  een belangrijke rol bij leren lezen. Door de
  schoolsluiting in 2020 moesten leerkrachten hun leesonderwijs op afstand inrichten
  in de thuisomgeving van de leerlingen. Dit
  onderzoek bracht in kaart welke doelen basisschoolleerkrachten nastreefden bij dit
  noodgedwongen leesonderwijs op afstand,
  binnen welke omstandigheden zij dit moesten
  vormgeven en welke (on)mogelijkheden zij
  hierbij ervoeren. Uit inhoudsanalyse van vragenlijsten (N=37) en interviews (N=10) bleek
  een grote verscheidenheid in onder andere
  aanbod, tijdsplanning, groepsgrootte en inzet
  van digitale middelen. De ervaren (on)mogelijkheden liepen ook uiteen en bleken samen
  te hangen met de omstandigheden van alle
  betrokken actoren (leerling, leerkracht, ouders), de (digitale) leeromgevingen en de
  beoogde doelen (leesprestatie, leesmotivatie
  en/of sociaal-emotioneel welbevinden). Voor
  alle leerkrachten bleken interactieve instructie, met name voor technisch lezen, het monitoren en reguleren van het leerproces van
  de leerling op afstand en het faciliteren van
  samenwerking tussen leerlingen uitdagend,
  zo niet onmogelijk. Deze bevindingen dragen
  bij aan verklaringen voor de uiteenlopende
  effecten van de schoolsluiting en bieden
  aanknopingspunten voor de vormgeving van
  leesonderwijs, waarbij betrokken actoren (b.v.
  ouders en leerkrachten) uit de thuisomgeving
  en de schoolomgeving meer samen optrekken
  - al dan niet op afstand.

 • De Bevordering van Zelfregulatie Tijdens Afstandsonderwijs en Contactonderwijs: ervaringen tijdens de Covid-19 pandemie

  H.J.M. Pennings, F. Manders

  Zelfregulatie is essentieel voor leren, zeker
  tijdens afstandsonderwijs. Een onderwijsvorm waarmee leerlingen en leerkrachten te
  maken kregen tijdens de Covid-19 pandemie.
  Leerkrachten zijn belangrijke initiators voor
  de ontwikkeling van zelfregulatie. Met het huidige onderzoek hebben we in kaart gebracht
  welke praktische en theoretische kennis omtrent zelfregulatie leerkrachten hebben en in
  welke mate zij de ontwikkeling van zelfregulatie ondersteunen tijdens contactonderwijs
  en afstandsonderwijs. Daartoe vulden 122
  primair onderwijs leerkrachten een online
  vragenlijst in. De vragenlijst bestond uit de
  Nederlandse versie van de Self-Regulated
  Learning Inventory for Teachers aangevuld
  met open vragen ter verdieping. Uit de analyses bleek dat leerkrachten enige theoretische kennis van zelfregulatie hebben, maar
  dat deze niet volledig is. Daarnaast bleken de
  meeste leerkrachten zowel directe als indirecte interventies voor het bevorderen van zelfregulatie te kennen. Tijdens afstandsonderwijs
  werd significant minder aandacht besteed
  aan vaardigheden gerelateerd aan de voorbereidende en de evaluatiefase dan tijdens contactonderwijs, maar juist meer aan vaardigheden van belang voor de uitvoerende fase. De
  antwoorden op de open vragen gaven meer
  inzicht in de herkomst van deze verschillen.
  De resultaten geven inzicht in de verschillen
  in ondersteuning van zelfregulatie tijdens afstandsonderwijs en contactonderwijs en kunnen aanleiding geven tot het ontwikkelen van
  professionele ontwikkelingstrajecten voor
  leerkrachten.

 • Zorgen van leerkrachten over leerlingen tijdens de COVID19 schoolsluiting: Aard, ontwikkeling en aa

  L.F. Hendrichs, S. Polderdijk, L. Hornstra

  Sinds de covid-19 crisis hebben diverse
  kwantitatieve studies laten zien dat de schoolsluitingen negatieve impact hebben gehad op
  de leergroei van leerlingen, met name voor
  leerlingen in ongunstige uitgangsposities,
  waardoor ongelijkheid in onderwijskansen is
  vergroot (Schuurman et al., 2021; Engzell et
  al., 2021). Doel van dit kwalitatieve onderzoek
  is het beter begrijpen van deze bevindingen
  door basisschoolleerkrachten, werkzaam op
  scholen met een relatief hoge schoolweging,
  te bevragen over zorgen over hun leerlingen
  in deze periode. Tijdens semigestructureerde
  interviews met 20 leerkrachten construeerden de onderzoekers ‘leerlingportretten’,
  waarmee aanleiding en ontwikkeling van zorgen tijdens en na de schoolsluiting in kaart
  werden gebracht. Bovendien onderzochten
  we wat leerkrachten deden om zorgen te
  adresseren. Resultaten laten vier domeinen
  van zorg zien, te weten over: (i) zelfregulatievaardigheden; (ii) een kwetsbare thuisomgeving; (iii) ondersteuningsmogelijkheden van
  ouders; (iv) schools presteren. Om zorgen te
  adresseren richtten leerkrachten zich in eerste instantie op het (herstellen van) contact
  met ouders. Vervolgens differentieerden zij
  sterk in hun aanpak om leerlingen zo goed
  mogelijk te ondersteunen, afhankelijk van de
  precieze aard van hun zorgen. [...]

 • Veerkracht verkennen: Hoe vijf vmbo-scholen veerkrachtig reageren bij het realiseren van educatief partnerschap met ouders van risicoleerlingen tijdens de COVID-19- crisis

  A. Struyf, P. van der Zanden, F. Cornelissen, F. Geijsel, B. Schreurs, M. Volman, E. Denessen, P. Sleegers

  Tijdens de COVID-19-crisis volgden middelbare scholieren gedurende verschillende
  periodes afstandsonderwijs. Voor een deel
  van de leerlingen ontstond hiermee risico
  op onderwijsachterstanden (risicoleerlingen). Om het onderwijs te waarborgen, juist
  ook voor risicoleerlingen, moesten scholen
  veerkrachtig reageren bij het realiseren of
  versterken van de samenwerking met ouders (educatief partnerschap). Deze studie
  beoogde na te gaan hoe VO-scholen gedurende COVID-19 veerkracht hebben getoond
  bij het vormgeven van dit educatief partnerschap met ouders van risicoleerlingen. We
  bestudeerden drie kernmechanismen van
  veerkracht (cognitief reageren, gedragsmatig reageren en de versterkende werking van
  de context) en drie dimensies van educatief
  partnerschap (basisvoorwaarden voor leren,
  communicatie, thuisbetrokkenheid). Via een
  multiple case study design focusten we op
  vijf vmbo-scholen in Amsterdam en Nijmegen met een hoog percentage leerlingen uit
  armoedeprobleem-cumulatie-gebieden. Er
  werden groepsinterviews afgenomen met leidinggevenden en zorgmedewerkers, leraren,
  leerlingen en ouders. De resultaten laten zien
  dat scholen relatief veerkrachtig reageerden
  bij het vormgeven van de basisvoorwaarden
  voor leren en communicatie met ouders van
  risicoleerlingen, maar dat er meer problemen
  waren met het ondersteunen van de thuisbetrokkenheid. Een krachtige cognitieve reactie
  en een sterk intern en extern netwerk van de
  school bleken belangrijke randvoorwaarden
  om het educatief partnerschap met ouders
  van risicoleerlingen tijdens de crisis te realiseren of versterken.